Obsah stránky

Sociálně právní ochrana dětí

Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice

Standardy kvality pro orgány sociálně-právní ochrany dětí

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů, (§9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvalit.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.

 

Rozsah sociálně právní ochrany dětí

CO JE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ?

Jedná se o činnost spočívající především:

 • v ochraně práv dětí na jejich příznivý vývoj a řádnou výchovu
 • v ochraně oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jejich majetku
 • v působení směřujícím k obnovení narušených funkcí rodiny                                                                     
 • v zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině

NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZAMĚŘUJE?

Sociálně-právní ochrana je poskytována bezplatně všem dětem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace dle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického či sociálního původu. 

Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti,

 • jejichž rodiče:

a) zemřeli,
b) neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, nebo
c) nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, pokud tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
  pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou příčinou nepříznivého vývoje dětí. Pracovnice SPOD ke všem klientům přistupují individuálně, vycházejí z jejich  individuálních potřeb. Klienty podporují  v jejich samostatnosti a sociálním začleňování.

OPRÁVNĚNÍ A OZNAMOVACÍ POVINNOST

Každý je oprávněn upozornit rodiče na závadové chování jejich dětí.
Každý je oprávněn upozornit oddělení SPOD na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti; oddělení SPOD má povinnost zachovat anonymitu oznamovatele, pokud o to požádá.
Každý je oprávněn upozornit soud na záležitosti týkající se výchovy a péče o nezletilé.
Státní orgány, pověřené osoby, školy, školská zařízení a poskytovatelé zdravotních služeb, popřípadě další zařízení určená pro děti, jsou povinni oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že jde o děti, na které se SPOD zaměřuje, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy se o takové skutečnosti dozví.

KAM SE MOHU OBRÁTIT

• Městský úřad Blansko,  nám. Republiky 1, 678 01 Blansko,
odbor sociálních věcí – oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 

Úřední hodiny:
pondělí a středa  8.00 – 17.00 hod. 

• Obecní úřad Senetářov 116, 679 06 p. Jedovnice   
Obecní úřad Senetářov je orgánem, který sleduje zda nedochází k  ohrožení dítěte a pokud takovou skutečnost zjistí, oznamuje ji obecnímu úřadu s rozšířenou působností, kterým je Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko,  odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí, 


Úřední hodiny:
Pondělí a středa  8.00 – 12.00,  14.00 – 17.30 hod.

tel.: 516 442 424
e-mail: obec@senetarov.cz

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.