Obsah stránky

Provozní řád a řád údržby

Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu hřiště s tímto provozním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Čl. I

Využívání hřiště

1.     Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Senetářov, Senetářov 116, 679 06 Jedovnice (dále jen provozovatel).

2.     Hřiště je určeno k míčovým hrám (tenis, mini kopaná, volejbal, florbal …). 

3.     Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.

4.  Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu přítomnosti na hřišti se chová tak, aby neohrozil zdraví své ani zdraví a bezpečnost ostatních přítomných a dbá bezpečnostních předpisů a předpisu o ochraně majetku. viz čl. č. III.  

Čl. II

Provoz a správa hřiště

1. Provozní doba:

Letní provoz (květen – září) 8.00 – 22.00 hod dle závazných objednávek

Zimní provoz (říjen – duben) hřiště otevřeno v případě příznivého počasí, provozní dobu operativně stanoví správce hřiště.

2. Objednávky zajišťuje osobně, přes internetové stránky obce www.senetarov.cz, telefonicky: Hédl Zdeněk, Senetářov 127tel.č.: 777 001 341

Rezervace hřiště se doporučuje minimálně 1 den předem.

3. Správce hřiště odpovídá za zápůjčky vybavení, vede o zápůjčkách záznamy s podpisem vypůjčovatele, odpovídá za vymožení vypůjčených věcí, kontroluje uzamykání hřiště, odpovídá za uskladnění sportovního venkovního vybavení, odpovídá za poučení o chování vypůjčitele a jeho hostů na hřišti.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednavateli.

5. Nelze-li ze strany objednavatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

6. Provozovatel tuto plochu poskytuje pouze ke sportovnímu využití a dbá o běžnou údržbu hřiště a jeho vybavení. Uživatel při svých sportovních aktivitách nese plnou osobní odpovědnost za své jednání. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí, které by ohrožovalo jeho zdraví, přeruší své aktivity a oznámí zjištěné skutečnosti provozovateli.

7. Majitel ani správce neodpovídají uživatelům za věci vnesené nebo odložené v prostoru hřiště ani za případné újmy na zdraví.

8. Klíče od hřiště se přebírají a předávají vždy pověřené osobě provozovatele, pokud s ním nedojde k jiné dohodě (např. předání určenému zástupci). Vybíráním poplatků za případné zapůjčení tenisových raket, tenisových míčků nebo míčů pro vybraný druh sportu je pověřen správce hřiště nebo osoba jím pověřená.

Čl. III

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V areálu hřiště je zakázáno ničit zařízení hřiště včetně oplocení.

2. Zejména platí zákaz:

 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • kouření v prostorách hřiště
 • manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou a ostrými předměty
 • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu
 • vstup v nevhodné obuvi – kopačky se špunty, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou, znečištěná obuv apod.
 • vstup dětem do 10ti let bez doprovodu rodičů nebo jiné dospělé osoby
 • vstup mimo vyhrazenou provozní dobu
 • přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
 • vjezd na hřiště na kole, autem, motocyklem, koloběžce, kolečkových bruslích a skateboardech
 • provoz aktivit ohrožujících bezpečnost a zdraví uživatelů
 • vodění a venčení psů, nošení skleněných nádob
 • vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných nebo psychotropních látek
 • vstupu se žvýkačkou a plivání

3. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám.

4. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci, přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.

6. V naléhavých případech volejte:

 • Evropské číslo tísňového volání: 112
 • Záchranná služba: 155
 • Policie: 158
 • Hasiči: 150

7. Každý uživatel provozuje sportovní aktivity na hřišti na vlastní nebezpečí.

8. Každý uživatel je povinen se seznámit před započetím sportovní činnosti s provozním řádem hřiště a zavazuje se veškerá pravidla v něm uvedená dodržovat.

9. Uživatel je povinen si při převzetí sportoviště zkontrolovat jeho stav a případné zjištěné škody ihned oznámit provozovateli hřiště. Pokud tak uživatel neučiní, nese plné riziko odpovědnosti za škody, které budou zjištěny po ukončení jeho užívání areálu.

10. Herní prvky – univerzální sloupky na sítě budou součástí hrací plochy pouze při těchto sportech: volejbal, nohejbal, tenis.

Při ostatních sportech musí být sloupky uloženy na určených místech a na pouzdra v hrací ploše musí být nasazeny zátky. Uživatel si herní prvky připraví a uklidí dle pokynů. Sportovní zařízení a pomůcky nelze po ploše tahat, ale pouze nosit.

11. Po ukončení užívání je uživatel povinen provést úpravu hrací plochy dle pokynů a předat klíče pověřenému zástupci provozovatele.

12. Zástupce provozovatele hřiště je oprávněn okamžitě ukončit užívání sportoviště nebo vykázat všechny osoby, které nedodržují tento provozní řád, svojí činností ohrožují bezpečnost jiných uživatelů nebo poškozují majetek a zařízení areálu.

Při opakovaných porušeních podmínek je provozovatel oprávněn vyloučit tyto osoby z užívání sportoviště na dobu neurčitou.

Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat.

2. Pokud uživatel poškodí zařízení hřiště, je povinen toto okamžitě ohlásit správci hřiště.

3. Úmyslně způsobené škody je povinen uživatel odstranit na vlastní náklady nebo opravu v celé výši uhradit.

4. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště.

Čl. V

Ceník zapůjčení

 • tenisových raket 10,– Kč/2 kusy
 • tenisových míčků 10,– Kč/sada
 • míčů pro vybraný druh sportu 10,– Kč/1 kus

Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení zastupitelstvem obce Senetářov, tj. 27. 03. 2017, usnesením č. 6.

 

V Senetářově dne 28. 03. 2017

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.