Obsah stránky

Jednací řád zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Senetářov se na svém zasedání konaném dne 14.11.2018 usneslo v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), vydat tento Jednací řád Zastupitelstva obce Senetářov (dále jen „jednací řád“):

Článek 1

Úvodní ustanovení 

Jednací řád upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Senetářov (dále jen „zastupitelstvo obce“) a další otázky.

 2. O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

Článek 2

Pravomoci zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v ustanoveních§ 84, § 85a § 102odst.2písm. c), d),f),j)al)zákona o obcích.

2. Zastupitelstvo obce zruší usnesení zastupitelstva obce, jestliže je v rozporu s právním předpisem nebo usnesením zastupitelstva obce.

Článek 3

Svolání zasedání zastupitelstva obce 

Zastupitelstvo obce se scházídlepotřeby,nejméněvšakjedenkrátza3měsíce.Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se konají nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

2. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný členzastupitelstva obce.

3. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popř. do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svoláno ve výše uvedené lhůtě, učiní tak ředitel krajského úřadu. Ustavujícímu zasedání předsedázpravidlanejstaršíčlen zastupitelstva obce dodoby,než je zvolen starosta nebo místostarosta.Ustavujícízasedánízastupitelstvaobcezvolí starostu a místostarostu.

4. Všechnazasedánízastupitelstvaobcejsou svolávánapísemnou pozvánkou nejpozději 7 dnů předem, a to e-mailem nebo písemným doručením. Program zasedání zastupitelstva obce a podklady pro jednání budou doručeny zastupitelům obce nejpozději 7 dnů předem.

5. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná.

Článek 4

Příprava jednání zastupitelstva obce

 

Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta, přitom stanoví zejména:

a)dobu a místo zasedání(o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedánízastupitelstvaobce informuje obecní úřad vyvěšenímnaúřední desce obecníhoúřadu alespoň7dnípředzasedáním zastupitelstva obce, kromě tohomůže informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým),

b)způsob, termín a formu předkládání návrhů k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedánízastupitelstva obce (právo předkládat návrhy mají členové zastupitelstva obce a výbory zastupitelstva obce).O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodnezastupitelstvo obce.

2. Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatelv počtu 1 výtisku prostřednictvím obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnůpřede dnem zasedání zastupitelstva obce jeho členům.

3.Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují :

 a) název materiálu,

 b) vlastní obsah,

Předkládanémateriálymusíbýtzpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

Článek5

Účast členů zastupitelstva obce na zasedání

 

Člen zastupitelstva obce je povinen zúčastňovatse zasedání zastupitelstva obce.Svou nepřítomnost je povinen starostoviomluvit s uvedením důvodu. Starosta omlouvá také pozdní příchod nebo předčasný odchod ze zasedání.

Účast na zasedání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti zastupitelstva obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

Článek6

Program jednání

 

 Na zasedání zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány na program a o návrzíchuvedených v článku 4 odst. 1 písm. b) jednacího řádu, o jejichž zařazení na program zastupitelstvo obcerozhodlo.

Článek7

Průběh zasedání zastupitelstva obce

 

Zasedání zastupitelstva obce řídí zpravidla starosta.

2.Předsedající zasedání zastupitelstva obce řídí i hlasování, jehož výsledek zjišťuje ke každé věci samostatně, a dálevyhlašuje, ukončuje, příp. přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení zastupitelstva obcenebo v jehoprůběhu přítomnanadpoloviční většinavšech členů zastupitelstva obce, ukončípředsedajícízasedánízastupitelstva obce s tím,že jehonáhradní zasedání se koná do 15 dnů a svolá se dle článku3 odst. 1 a 2 jednacího řádu.

3.V zahajovací části předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno,konstatuje přítomnostnadpoloviční většinyčlenů (při nižší účasti než je nadpoloviční většina ukončí zasedánízastupitelstva obce), dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému boduzvlášť, nechá zvolit ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Dále uvede, zda byl ověřen zápis z předchozíhojednání, kde byl uložen k nahlédnutí a zda a jaké námitky proti němu byly podány.

4.Zápis, proti němuž nebyly námitky podány, se pokládá za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodneo nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů zápisu.

5. Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání.Bez ohledu na pořadí přihlášekdo diskuse musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádunebo platných právních předpisů.

7. Zastupitelstvo obce může v průběhu hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu kedvěma nebo i více bodům pořadu.

8. Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jen do konce rozpravy.

9. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

10. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor,poslanecnebo zástupce orgánů kraje (vizustanovení§ 93odst.3zákona o obcích),musí mu být uděleno.

11. Občané obce mají právo na zasedání zastupitelstva obce vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem v souladu s jednacím řádem (viz§ 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích).

12. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání,

 - doba diskusního vystoupení se omezuje na 10 minut

13. Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bezrozpravy.

Článek 8

Unesení zastupitelstva obce

 Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, jiným členůmzastupitelstva obce.

Článek 9

Hlasování

 

1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

2. Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

3. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

4. Připomínky, náměty, návrhy a jednotlivé body hlasování musí být přesně, srozumitelněa konkrétně formulovány tak, aby bylo zřejmé o čem se hlasuje a jaký je výsledek.

Článek 10

Dotazy členů zastupitelstva obce

 

1.Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila. Písemnou odpověď musí obdržet do 30dnů.

2.Členové zastupitelstva obcemajípři výkonu své funkce právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce, pokud jejich poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost anebo zákaz jejich zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Článek 11

Péče o nerušený průběh jednání

 

 1. Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací síně rušitelejednání.

 2.Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

 

Článek 12

Ukončení zasedání zastupitelstva obce

 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání, v těchto případech se do 15 dnů koná jeho náhradní zasedání.

Článek 13

Pracovní komise

 

1. Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní skupiny, do kterých volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

2. Funkce pracovních skupin končí splněním úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

 

Článek 14

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

 

1. O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.

2. Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce pořizuje zapisovatel(osoba zvolená zastupitelstvem obce ).

3. O průběhu zasedání zastupitelstva sepořizuje zvukový záznam, který je uchován v archivu po stejnou dobu jako zápis.

V zápisu se vždy uvádí:

-den a místo jednání,

-hodina zahájení, ukončení a případné přerušení,

-počet přítomných členů zastupitelstva obce, počet omluvených a neomluvených členů zastupitelstvaobce,

-schválený pořad jednání zastupitelstva obce,

-průběh rozpravy se jmény řečníků,

-průběh a výsledek hlasování,

-přijatá usnesení,

-datum vyhotovení zápisu,

-další skutečnosti, které by podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly být součástí zápisu.

 

5. Zápis, včetně ověřeníje nutno pořídit a ověřovateli podepsat do 10 dnů po skončení zasedání, musí býtuložen na obecním úřadu k nahlédnutí.

6.O námitkáchčlenazastupitelstvaobceprotizápisurozhodnenejbližší zasedánízastupitelstva obce.

Článek 15

Kontrola usnesení 

Plnění usnesení zastupitelstva obce kontroluje kontrolní výbor.

 

Článek 16 

Jednací řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.11.2018.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.